Jolanda Nieuwstraten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jolanda Nieuwstraten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Jolanda Nieuwstraten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Jolanda Nieuwstraten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jolanda Nieuwstraten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Burgerservicenummer;

 • Gegevens van uw legitimatiebewijs;

 • Gegevens over uw geestelijke en lichamelijke gezondheid;

 • Gegevens m.b.t. levensgeschiedenis, (geloofs)overtuiging, etnische afkomst, seksuele geaardheid, gezinssamenstelling, bijzondere levensgebeurtenissen, strafrechtelijke situaties, (eerdere) relaties, sociale en maatschappelijke situatie. Dit alles voor zover het van toepassing is voor de begeleiding.

Uw persoonsgegevens worden door Jolanda Nieuwstraten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar (wettelijke verplichting).

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Jolanda Nieuwstraten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling kan Jolanda Nieuwstraten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Jolanda Nieuwstraten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 20 jaar, na beëindiging van de behandelovereenkomst.

 • Wettelijk is er een verplichte minimale bewaartermijn voor

  • Financiële gegevens van 7 jaar

  • Behandelgegevens van 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Jolanda Nieuwstraten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

 • Kennisgeving van interesse in de nieuwsbrief bij aanmelding.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jolanda Nieuwstraten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Jolanda Nieuwstraten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Ook werk ik soms samen met collega’s of waarnemers. Aan hen geef ik ook relevante informatie door in het belang van een adequate begeleiding. Hetzelfde geldt voor doorverwijzing of rapportage naar of aan andere hulpverleners.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kan ik persoonsgegevens delen met derden als u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jolanda Nieuwstraten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Jolanda Nieuwstraten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Ik test en evalueer regelmatig onze maatregelen;

 • Mijn eventuele medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Bij minderjarigen hebben de ouders inzage in de persoonsgegevens, tenzij tot die gegevens, waarvan ik acht dat deze ten nadele van het kind of de begeleiding zouden zijn.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens

Jolanda Nieuwstraten
Gaffelaar 7
2991 DB Barendrecht
0180 619177
jolanda.nieuwstraten@gmail.com
www.jolandanieuwstraten.nl